Hệ thống và quy trình xử lý nhớt thải

  • Hệ thống xử lý nhớt thải công suất 250 lít/giờ .
  • Chức năng: xử lý nhớt thải thành nhiên liệu đốt .

xử lý nhớt thải