Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm các TPNH

  • Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm các thành phần nguy hại công suất 20 tấn/ngày .
  • Chức năng: Xử lý và thu hồi kim loại, nhựa nhiễm các thành phần nguy hại .

Hệ thống xử lý kim loại, nhựa nhiễm  các TPNH