Quản lí bùn thải từ các khu công nghiệp

Trong quá trình sản xuất, ngoài nước thải, rác thải, các  khu chế xuất còn thải ra một lượng lớn bùn thải công nghiệp. Nguồn thải này chứa nhiều loại kim loại nặng, tạo ra nhiều hiểm hoạ tiềm tàng cho sức khoẻ cũng như môi trường sống. Vì vậy việc quản lí bùn thải là vô cùng cần thiết đối với mọi khu công nghiệp phát sinh nguồn thải này.

Bùn thải công nghiệp

quan-li-bun-thai-tu-cac-khu-cong-nghiep

Bùn thải là một trong những nguồn thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất từ các khu chế xuất, khu công nghiệp. Đây là nhóm chất thải mang nhiều nguy cơ gây hại cho sức khoẻ con người cũng như gây ô nhiễm môi trường sống nặng nề. Bùn thải chứa nhiều kim loại nặng như Cu, Mn, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Se, Al, As… sẽ gây hại một cách dần dần, vô cùng khó lường.

Quy định về quản lí bùn thải

quan-li-bun-thai-tu-cac-khu-cong-nghiep

Theo thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH:

Các nhóm bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ; hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp, khu chế xuất luôn là chất thải nguy hại.

Trường hợp khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sn xuất, điều chế hóa chất vô cơ; hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác nhưng không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nhưng không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp là loại *.

Trường hợp chủ nguồn thải CTNH có khả năng tự xử lý bùn thải là CTNH đảm bảo các thành phần nguy hại dưới ngưỡng theo quy định thì bùn sau xử lý được quản lý như đối với chất thải công nghiệp thông thường.

Nắm bắt được những nội dung để quản lí bùn thải là việc hết sức cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, vì mục đích bảo vệ môi trường sống và sinh vật.