research paper in custom paper writing service

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

CHẤT THẢI NGUY HẠI ( CTNH ) là chất thải chứa nhiều yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, dễ gây ngộ độc và đặc tính nguy hại khác, hoặc tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người. Và những chất này yêu cầu các kỹ thuật xử lý đặc biệt để loại bỏ hoặc giảm đặc tính nguy hại của nó. Theo thông tư về quản lý CTNH của Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc bộ phận nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường phải báo cáo quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH. Về việc báo cáo này gồm các quy trình sau:

Chuyển giao chất thải nguy hại

quy-trinh-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải:

-Có trách nhiệm chuyển giao CTNH cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép hành nghề quản lý CTNH phù hợp.

==> Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 90, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép xử lý CTNH, cụ thể như sau:
1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải lập hồ sơ về CTNH và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.
2. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và có giấy phép mới được xử lý CTNH.

==> Quy định tại khoản 1, Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về phân loại, thu gom, lưu giữ trước khi xử lý chất thải nguy hại:
“Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại không có khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại”.

-Có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chuyển giao xử lý CTNH, thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại phụ lục 3 TT 36/2015/TT-BTNMT.

Lập chứng từ chất thải nguy hại

quy-trinh-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

Chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) là bảng kê được phát hành theo biểu mẫu thống nhất trên toàn quốc để cung cấp cho các chủ nguồn thải CTNH thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng theo dõi, kiểm soát CTNH từ khi phát sinh cho đến khi được xử lý, tiêu huỷ an toàn về môi trường.

Một bộ Chứng từ CTNH gồm 9 liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) cùng nội dung. Trong đó phải chú ý các nội dung sau:

Phần xác nhận của chủ nguồn thải phải có chữ ký và con dấu của đại diện doanh nghiệp.

Tại thời điểm chuyển giao chất thải, chủ nguồn thải giữ liên số 1.

Sau khi xử lý, chủ xử lý CTNH có trách nhiệm xác nhận chứng từ liên 4,5 và trả cho chủ nguồn thải.

Liên 4 chứng từ CTNH:  Lưu tại chủ nguồn thải với thời hạn 5 năm (chủ xử lý CTNH gửi lại sau khi đã hoàn thành việc xử lý CTNH).

Liên 5 chứng từ CTNH:  Chủ nguồn thải gửi CQQLCNT nơi cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải (tập hợp gửi đồng thời kèm theo Báo cáo QLCTNH định kỳ theo quy định tại Phụ lục 4 (A)).

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

quy-trinh-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

Theo quy định tại điều 7 khoản 6 điểm a của TT 36/2015/TT-BTNMT

Chủ nguồn thải CTNH lập và nộp các báo cáo theo quy định sau:

==> Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động;

==> Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài Viết Liên Quan

Xử lý thu gom bùn thải nguy hại

Xử lý hút bùn an toàn và hiệu quả

Xử lý rác thải bao nilon

Giá thu gom bùn thải

Xử lý bùn nước thải

Giải pháp xử lý rác thải phát điện

Giá vận chuyển xử lý chất thải ở đâu tốt nhất?

Công ty xử lý rác thải công nghiệp ngành sản xuất da nhân tạo

Xử lý rác thải xí nghiệp

Công ty xử lý bùn thải công nghiệp